ვიბრაციის გაზომვა, ხმაურის გაზომვა, აზოტის დიოქსიდის, ნახშირბადის მონოქსიდის, გოგირდის დიოქსიდის და მტვერის (pm2.5 და pm10) გაზომვა
პროექტი: სკოლების მშენებლობა სოფელ სუფსაში, ნიგვზიანსა და დიდი ჭყონში;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (ADB);
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში დამაბინძურებელ მავნე ნივთიერებათა გაზომვა და ჰაერში შეწონილი
წვრილდისპერსიული მყარი ნაწილაკების გაზომვა დამკვეთის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.
;