ვიბრაციის გაზომვა, ხმაურის გაზომვა და ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვა მარნეულში საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
პროექტი: საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა მარნეულში;
დამკვეთი: შპს „ინსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ინსი“;
დავალება: ხმაურის, ვიბრაციის, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების
გაზომვა.
;