საგამოცდო ლაბორატორია
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ხევი-უბისას (F2) ავტომაგისტრალის მშენებლობა და ოპერირება;
დამკვეთი: სსდ "საავტომობილო გზების დეპარტამენტი";
დამფინანსებელი: სახელმწიფო ბიუჯეტი;
დავალება: ხმაურის დონის გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: „ხრამჰესი 2“-ის ჰიდროელექტროსადგურის ოპერირება;
დამკვეთი: სს „ხრამჰესი 2“;
დამფინანსებელი: სს „ხრამჰესი 2“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: შპს „ნოვა ფიქსის“ სამშენებლო პროდუქციის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „ნოვა ფიქსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ნოვა ფიქსი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023წ.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: "ევროპიან ფერთილითი კლინიკის“ ოპერირება;
დამკვეთი: შპს "ევროპიან ფერთილითი კლინიკა“;
დამფინანსებელი: შპს "ევროპიან ფერთილითი კლინიკა“;
დავალება: ხმაურის დონის ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: „ხრამჰესი 1“-ის ჰიდროელექტროსადგურის ოპერირება;
დამკვეთი: სს „ხრამჰესი 1“;
დამფინანსებელი: სს „ხრამჰესი 1“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.


კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სამშენებლო მასალების სავაჭრო ობიექტის ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „აბიტარე“;
დამფინანსებელი: შპს „აბიტარე“;
დავალება: ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების, მიკროკლიმატის მახასიათებლების გაზომვა და ჩატარებული კვლევის ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ქათმის კვერცხის საწარმოს ოპერირება;
დამკვეთი: შპს „კუმისი“;
დამფინანსებელი: შპს „კუმისი“;
დავალება: ხმაურის დონის, მიკროკლიმატის მახასიათებლების გაზომვა და ჩატარებული კვლევის ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.
კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: ბათუმის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი;
დამკვეთი: „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“;
დამფინანსებელი: „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ფონური დონის გაზომვა, ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების ემისიების მოდელირება და ჩატარებული კვლევის ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.

კატეგორია - საგამოცდო ლაბორატორია
პროექტი: სს „ემ გრუპის“ რესტორნის ოპერირება;
დამკვეთი: სს „ემ გრუპი“;
დამფინანსებელი: სს „ემ გრუპი“;
დავალება: გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების ინსტრუმენტული გაზომვა და ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2023 წ.