გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების ISO 14001:2015 სერტიფიცირება შპს „ჯეორჯიან პროდაქტსი“-ში
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს„ჯეორჯიან პროდაქტსი“;
დავალება: შპს „ჯეორჯიან პროდაქტსში“ ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით; 2021 წლის 14 იანვარს შპს „ჯეორჯიან პროდაქტს“-სა და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:
1.ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება;
2.აუდიტის ანგარიშის მომზადება;
3.საერთაშორისო სერტიფიკატის გაცემა;
4.ორი საზედამხედველო აუდიტის ჩატარება, რომელთაგან პირველი ეტაპი ტარდება სერტიფიკატის გაცემიდან ერთი წლის შემდეგ, ხოლო მეორე - სერტიფიკატის გაცემიდან ორი წლის შემდეგ.
;