განსახლება
„საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფი საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე“.
პროექტი: „საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფი საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე, საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოების განხოციელებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და მის შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება“;
 
დამკვეთი: შპს „გზა“;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; ახალი საკადასტრო რუკების მომზადება; დანაკარგების მატრიქსის მომზადება; სოციალური კვლევის ჩატარება; საჯარო კონსულტაციების მოწყობა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის;
პროექტი დასრულდა: 2018 წლის 2 ივლისს.
 
ბეჭდვა
;